Skip to main content

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Microtraining BV (h.o.d.n. E-ZY Learning) uitdrukkelijk afgewezen. Microtraining BV (h.o.d.n. E-ZY Learning) biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Microtraining BV (h.o.d.n. E-ZY Learning) streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. Microtraining BV (h.o.d.n. E-ZY Learning) wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Microtraining BV (h.o.d.n. E-ZY Learning) aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Microtraining BV (h.o.d.n. E-ZY Learning) alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Microtraining BV (h.o.d.n. E-ZY Learning) worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Microtraining BV (h.o.d.n. E-ZY Learning) dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Microtraining BV (h.o.d.n. E-ZY Learning) onderhouden en Microtraining BV (h.o.d.n. E-ZY Learning) heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Microtraining BV (h.o.d.n. E-ZY Learning) geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Virussen
Microtraining BV (h.o.d.n. E-ZY Learning) garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy & Persoonsgeheime informatie
Microtraining BV (h.o.d.n. E-ZY Learning) respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij verklaren géén persoonsgebonden informatie omtrent het gebruik van onze website te verzamelen. Ten behoeve van de analyse van het gebruik van de website wordt uitsluitend gebruik gemaakt van statistische gegevens zoals bezoekersaantal en aantal keer bezocht. Historie informatie wordt niet verzamelend en evenmin opgeslagen.
Zie ook onze Privacy Policy >

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken accepteert u dat Microtraining BV (h.o.d.n. E-ZY Learning) noch de producent op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Microtraining BV (h.o.d.n. E-ZY Learning) dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Microtraining BV (h.o.d.n. E-ZY Learning) .

Disclaimer: Afbeeldingen en grafische elementen
Deze website is gebouwd in opdracht en voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tevens zijnde de eigenaar van deze website en domeinnaam. Deze website maakt gebruik van afbeeldingen en grafische elementen die van verschillende stock leveranciers en uit eigen productie en bronnen afkomstig zijn. We  benadrukken dat we ons best doen om alleen gebruik te maken van legitieme en rechtmatige bronnen voor visuele content.

De afbeeldingen en grafische elementen op dit domein zijn niet vrij van rechten en mogen niet door derden worden gebruikt. Toestemming, altijd schriftelijk, voor elk gebruik van fotomateriaal op de site kan worden verkregen via de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Hoewel we zorgvuldig te werk gaan bij het selecteren en gebruiken van afbeeldingen en grafische elementen, willen we vermelden dat de kopierechten (copyrights) en licenties van de betreffende visuele content eigendom zijn van de respectievelijke (stock) leveranciers.

Informatie met betrekking tot de leveranciers van de afbeeldingen en grafische elementen op deze website kan via de betreffende website opgezocht worden:

- uit eigen productie en/of databank, via de contactgegevens
- icon-icons.com
- flaticon.com
- canva.com
- pixabay.com
- pexels.com
- vecteezy.com
- unsplash.com
- rawpixel.com
- undraw.co
- psdcovers.com
- stock.adobe.com

Het kan voorkomen dat van de hiervoor vermelde leveranciers inmiddels geen content meer op deze website wordt gebruikt. We streven ernaar om volledige transparantie te bieden over de bronnen van onze visuele content.

Rechten beeldmateriaal derden
Wij trachten altijd, daar waar uit een andere bron beeld is overgenomen, deze bron te achterhalen met het doel het auteursrecht correct vast te leggen. Mocht een rechthebbende door publicatie op deze website in zijn belangen geschaad worden, neem dan als rechthebbende direct contact op om een correcte verwerking van het beeldmateriaal overeen te komen.

Mocht u van mening zijn dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van specifieke afbeeldingen of grafische elementen op deze website, neem dan alstublieft direct contact met ons op. We zullen uw melding serieus nemen en indien nodig passende actie ondernemen om eventuele inbreuken op de kopierechten of licenties te corrigeren.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.