Skip to main content

Laatst herzien per 1 september 2021

Algemene verkoopvoorwaarden van MicroTraining B.V., statutair gevestigd te Cuijk, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77513568.

1 TOEPASSELIJKHEID

 1. In deze algemene voorwaarden worden met “MicroTraining” aangeduid MicroTraining B.V. en alle met haar verbonden (rechts)personen en vennootschappen, die deze algemene voorwaarden met toestemming van MicroTraining hanteren, en worden met opdrachtgever aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en⁄of met wie een overeenkomst tot stand is of wordt
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met MicroTraining. Uitsluitend door MicroTraining schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn geldig. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met MicroTraining niet van
 3. Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. MicroTraining en de opdrachtgever treden in overleg om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige q. vernietigde bepalingen.

2 AANBOD EN OVEREENKOMST

 1. Een aanbod van MicroTraining geschiedt vrijblijvend en kan door MicroTraining worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 5 (vijf) kalenderdagen na de kennisneming door MicroTraining van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte – algemene – informatie, binden MicroTraining
 2. Indien door MicroTraining een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod of door uitvoering van de opdracht door MicroTraining.
 3. Indien door MicroTraining geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever door
 4. Uitsluitend de offerte van MicroTraining respectievelijk de factuur van MicroTraining wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
  Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door MicroTraining en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

3 ONTBINDING EN OPZEGGING

 1. De opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of de opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (rechtsgeldig) ontbindt, is de opdrachtgever verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde zaken en rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van de uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan MicroTraining te vergoeden de door MicroTraining in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte
 2. Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet onder een ongedaan makingsverplichting, tenzij MicroTraining ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met de verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door MicroTraining gefactureerde geldsommen is de opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.
 3. MicroTraining heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen en/of de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:
  1. indien MicroTraining haar licentierecht op de software ten behoeve van het leer- en kennisplatform van Institute of Microtraining Oostenrijk verliest, waarna de verleende licenties van opdrachtnemer automatisch worden ingetrokken en alle licentienemers direct het gebruiksrecht verliezen. Het staat licentienemers in dit geval vrij om zelf contact op te nemen met Institute of Microtraining Personalentwicklung GmbH (Oostenrijk) teneinde met haar overeenstemming te bereiken over de levering van de software;
  2. ingeval van (gedeeltelijke) non-betaling door de opdrachtgever (onder meer vervalt dan iedere licentie of kan iedere licentie worden ingetrokken);
  3. indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een training, hetgeen tot enige beoordeling staat van
  4. een aan de opdrachtgever toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen;
  5. de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surseance van betaling aan de opdrachtgever strekkend verzoek;
  6. de indiening van een tot faillietverklaring van de opdrachtgever strekkend verzoek;
  7. handelingsonbekwaamheid van de opdrachtgever;
  8. volledige beschikkingsonbevoegdheid van de opdrachtgever;
  9. executoriaal beslag onder MicroTraining ten laste van de opdrachtgever;
  10. de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend besluit;
  11. overdracht van één of meer aandelen in de opdrachtgever aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst;
  12. gehele of gedeeltelijke overdracht van de door de opdrachtgever geëxploiteerde onderneming aan één of meer anderen;
  13. de kredietmaatschappij van MicroTraining een negatief oordeel afgeeft over de kredietwaardigheid van De opdrachtgever is verplicht MicroTraining onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van in dit artikel bedoelde gebeurtenissen. MicroTraining is wegens het opzeggen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor in artikel 3 bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
 4. Tot 30 dagen voor de trainingsdatum, kan opdrachtgever een overeenkomst die ziet op het verlenen van diensten door MicroTraining kosteloos In geval van opzegging van een dergelijke overeenkomst binnen de termijn van 30 dagen voor de trainingsdatum, worden de volgende vergoedingen in rekening gebracht door MicroTraining:
  1. binnen 30 dagen tot 7 dagen vóór de overeengekomen trainingsdatum wordt 50% (vijftig procent) van de overeengekomen prijzen en tarieven in rekening gebracht; en
  2. binnen 7 dagen tot de overeengekomen trainingsdatum wordt 100% (honderd procent) van de overeengekomen prijzen en tarieven in rekening
   Op de vergoedingen zoals genoemd in artikel 3.5 zijn de bepaling uit artikel 4 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
 5. Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke overeengekomen periode verlengd, tenzij MicroTraining of opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende

4 PRIJS EN BETALING

 1. Door MicroTraining kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde geldsommen, en zijn exclusief reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Niet in een uitsluitend tot de opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven binden MicroTraining niet.
 3. MicroTraining heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven - met onmiddellijke ingang - aan te Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.
 4. Facturen van MicroTraining dienen in Euro te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur van MicroTraining vermelde Behoudens andersluidende afspraken, dient de factuur binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan.
 5. Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande geldsommen wettelijke handelsrente Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de opdrachtgever het bedrag van de door MicroTraining te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan MicroTraining verschuldigd.
 6. MicroTraining heeft het recht betalingen van de opdrachtgever eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de opdrachtgever in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende
 7. De opdrachtgever heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover MicroTraining op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van MicroTraining tegenover de
 8. De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van MicroTraining de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van MicroTraining te verzekeren en verzekerd te Indien de opdrachtgever de voldoening van de vorderingen van MicroTraining desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, heeft MicroTraining het recht haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever volledig op te schorten en/of niet na te komen.
 9. MicroTraining heeft het recht op voorschotbasis en/of in termijnen te Tevens heeft MicroTraining het recht om – al dan niet opeisbare - vorderingen van de opdrachtgever te verrekenen met verplichtingen van MicroTraining tegenover de opdrachtgever.

5 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen (zoals onder meer teksten, tekeningen, analyses, rapporten, methoden, modellen, materialen, technologieën, uitvindingen, computerprogrammatuur, databanken en documentatie), hierna aan te duiden als Voortbrengselen, berusten uitsluitend bij MicroTraining en/of haar licentiegever(s). De opdrachtgever zal Voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende daarvan De opdrachtgever zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet uit en van Voortbrengselen verwijderen of wijzigen.
 2. Voortbrengselen en daarin vervatte of geopenbaarde technologieën, materialen, methoden en/of informatie worden geacht uitsluitend vertrouwelijke informatie van MicroTraining en/of haar licentiegever(s) te bevatten, ten aanzien waarvan artikel 1. (eerste zin) geldt. De opdrachtgever zal aanduidingen in en/of op Voortbrengselen omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie niet verwijderen of wijzigen.
 3. MicroTraining heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming en/of beveiliging en/of verbetering van Voortbrengselen. De opdrachtgever zal technische maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen accepteren en niet verwijderen of
 4. Door MicroTraining ten aanzien van Voortbrengselen aan de opdrachtgever verleende rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk niet exclusieve gebruiksrechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van Voortbrengselen in strijd met de rechten van MicroTraining en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke De opdrachtgever verkrijgt door de overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom. Door MicroTraining verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht en is beperkt tot uitsluitend het eigen gebruik.
 5. Indien en voor zover Voortbrengselen aan de opdrachtgever zijn verstrekt en/of toegankelijk zijn, ten aanzien waarvan rechten van intellectuele eigendom aan anderen dan MicroTraining toebehoren, gelden ten aanzien van die Voortbrengselen door de rechthebbende(n) gehanteerde voorwaarden in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt de in dit artikel bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen door MicroTraining te verzoeken die aan de opdrachtgever te
 6. Onverminderd artikel 6 zal MicroTraining de opdrachtgever vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat de opdrachtgever door gebruik van Voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van die derden schendt, maar slechts indien en voor zover de opdrachtgever MicroTraining onverwijld schriftelijk over het bestaan en de inhoud van de vorderingen inlicht, de behandeling van die vordering volledig aan MicroTraining overlaat en instructies van MicroTraining ten deze opvolgt. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover Voortbrengselen door een ander dan MicroTraining zijn gewijzigd. Indien de hiervoor in dit artikel 6.6 bedoelde schending van rechten van intellectuele eigendom in rechte onherroepelijk komt vast te staan of door MicroTraining onherroepelijk wordt erkend, zal MicroTraining of de betrokken Voortbrengselen van de opdrachtgever terugnemen tegen (terug)betaling van de verwervingskosten, verminderd met een redelijke gebruiksvergoeding, of de opdrachtgever in staat te stellen om de betrokken Voortbrengselen of functioneel gelijkwaardige voortbrengselen met instandhouding van de overeenkomst te blijven gebruiken. MicroTraining is niet in andere en/of verder strekkende zin aansprakelijk en/of verplicht de opdrachtgever te
 7. De opdrachtgever zal MicroTraining vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat MicroTraining door gebruik van door de opdrachtgever verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van MicroTraining als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan MicroTraining vergoeden.

6 AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

 1. Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van MicroTraining zijn beperkt door de bepalingen in dit artikel, welke van overeenkomstige toepassing op door de opdrachtgever op onrechtmatige daad van MicroTraining gebaseerde vorderingen zijn. Hulppersonen van MicroTraining hebben het recht om jegens de opdrachtgever een beroep op dit artikel 6 te
 2. MicroTraining is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van MicroTraining aan MicroTraining toe te rekenen tekortkomingen. Als aan MicroTraining toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van (ongeschikte) hulpzaken, tekortkomingen door gedragingen van andere leveranciers van de opdrachtgever en tekortkomingen, die voortvloeien uit niet beveiligde (elektronische) verzending van verklaringen en MicroTraining is in geen geval aansprakelijk voor (gevolgen van) gebruik van de adviezen van MicroTraining en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte – algemene – informatie.
 3. Aansprakelijkheid van MicroTraining kan uitsluitend ontstaan, nadat de opdrachtgever MicroTraining onverwijld, maar uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de levering of, bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming, onverwijld maar uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en MicroTraining gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te
 4. Een verplichting van MicroTraining tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan 1 (één) jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor 1 (één) jaar overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de door MicroTraining verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van MicroTraining wordt betaald. MicroTraining is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade, imagoschade, milieuschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van besparingen, verlies van gegevens en/of het missen van financieel voordeel, te
 5. De opdrachtgever vrijwaart MicroTraining van vorderingen van derden, zoals werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door MicroTraining geleverde zaken en/of verleende De opdrachtgever vrijwaart MicroTraining van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door de opdrachtgever aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door MicroTraining aan de opdrachtgever geleverde zaken, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door MicroTraining geleverde zaken.
 6. Indien door werknemers en/of andere hulppersonen van MicroTraining ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden buiten een onderneming van MicroTraining en/of met door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de opdrachtgever tegenover die werknemers en andere hulppersonen de in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de opdrachtgever MicroTraining zal vrijwaren voor vorderingen van die werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de opdrachtgever van de in artikel 7:658 BW bedoelde verplichtingen door de opdrachtgever.

7 OVERMACHT

 1. Indien MicroTraining door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien MicroTraining door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) MicroTraining en/of andere hulppersonen, gebrekkigheid van (door opdrachtgever voorgeschreven) zaken, apparatuur, programmatuur productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen, netwerkstoringen, internetstoringen, onjuiste netwerkspanning, vervoersproblemen en
 2. Indien MicroTraining door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de opdrachtgever tegenover MicroTraining geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

8 VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 1. De opdrachtgever staat ervoor in dat derden niet, door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen, kennis (kunnen) nemen van door MicroTraining verstrekte, dan wel van MicroTraining betrokken en uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn indien die informatie door MicroTraining als zodanig is aangeduid.
 2. Door schending van artikel 8.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aan MicroTraining een direct opeisbare boete verschuldigd van € 000,-- (tienduizend euro) voor iedere schending en van € 1.000,-- (duizend euro) voor iedere dag dat de schending voortduurt, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om iedere schending te staken en gestaakt te houden, uit ieder schending voortvloeiende schade aan MicroTraining te vergoeden en uit iedere schending voortvloeiende voordelen aan MicroTraining te verantwoorden en af te dragen.

9 ALGEMEEN

 1. Als verklaringen of gedragingen ten aanzien waarvan de overeenkomst of deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm vereist, worden tevens beschouwd elektronische verklaringen en/of verklaringen.
 2. Rechten, verplichtingen of vorderingen van de opdrachtgever jegens MicroTraining zijn (zowel verbintenis- als goederenrechtelijk) niet vatbaar voor overdracht, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever zal MicroTraining op de hoogte houden van de juiste NAW-gegevens van de opdrachtgever en MicroTraining onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen van de NAW- gegevens van de
 3. Aanbiedingen van en overeenkomsten met MicroTraining worden uitsluitend beheerst door Nederlands Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen van en overeenkomsten met MicroTraining niet van toepassing.
 4. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende
 5. Indien MicroTraining een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie

DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn naast en met voorrang voor de bepalingen in het hoofdstuk “Algemene bepalingen" van toepassing indien MicroTraining diensten verleent, onverminderd de toepasselijkheid van de bepalingen in het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van computerprogrammatuur”.

10 TERMIJNEN

 1. Door MicroTraining kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan MicroTraining bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door MicroTraining zoveel mogelijk in acht worden genomen. MicroTraining is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en de opdrachtgever kan aan uitsluitend het overschrijden van een door MicroTraining kenbaar gemaakte termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van MicroTraining ingetreden omstandigheden.
 2. De opdrachtgever is verplicht te leveren goederen en/of te verlenen diensten binnen de overeengekomen termijnen af te Indien ten aanzien van te leveren goederen en te verlenen diensten geen termijnen zijn overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht die goederen en/of diensten op eerste verzoek van MicroTraining af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel 11.2 bedoelde verplichtingen is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim.

11 VERLENING EN AFNAME VAN DIENSTEN

 1. Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen zal MicroTraining aan de opdrachtgever diensten verlenen, zoals bijvoorbeeld het geven van een training, het ontwikkelen van een training, het (doen) installeren van software en/of het (doen) plegen van onderhoud Door MicroTraining verrichte diensten waartegen de opdrachtgever niet binnen 7 (zeven) dagen na de uitvoering daarvan heeft geprotesteerd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Indien dienstverlening door MicroTraining op een door opdrachtgever verzorgde locatie is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht om te zorgen voor de vereiste faciliteiten (zoals (hulpmaterialen, telecommunicatiefaciliteiten, water, elektriciteit, licht en verwarming) en voorzieningen (zoals sanitaire voorzieningen) en alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te treffen, te handhaven en te voldoen aan
 3. Indien is overeengekomen dat dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, heeft MicroTraining het recht de uitvoering van de volgende fasen uit te stellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft
 4. MicroTraining is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen, indien MicroTraining die verplichting bij de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van de opdrachtgever tijdig zijn verstrekt en verantwoord MicroTrainingis in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden.
 5. MicroTraining heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door één of meer anderen (dan één of meer bepaalde personen) met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren en in dat kader beperkingen van (verplichtingen uit) aansprakelijkheid van die derden mede namens opdrachtgever te
 6. MicroTraining is – naar redelijkheid - gerechtigd de uitvoeringsdatum en/of de locatie van een training te wijzigen naar een andere datum en/of andere cursuslocatie. MicroTraining brengt de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de
 7. Indien overeen te komen dienstverlening verband houdt met de door anderen verrichte en/of te verrichten diensten en/of door andere geleverde en/of te leveren zaken, is de opdrachtgever verplicht MicroTraining daarvan vóór het tot stand komen van overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen met vermelding van de namen van de andere

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN COMPUTERPROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van computerprogrammatuur” vermelde bepalingen zijn naast en met voorrang op de bepalingen in het hoofdstuk “Algemene bepalingen” en het hoofdstuk “Dienstverlening” van toepassing indien MicroTraining in opdracht van de opdrachtgever computerprogrammatuur aan de opdrachtgever verstrekt en/of toegankelijk maakt.

12 GEBRUIKSRECHT EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

 1. MicroTraining stelt aan opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogrammatuur en de overeengekomen documentatie gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’.
 2. Het gebruiksrecht ten aanzien van krachtens de overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekte en/of toegankelijke programmatuur is niet vatbaar voor De opdrachtgever heeft noch het recht om (dragers van) de programmatuur en daarin vervatte informatie te verkopen, verhuren, te vervreemden, aan derden te verstrekken, ten behoeve van derden te gebruiken en/of voor derden toegankelijk te maken, noch het recht op (dragers van) de programmatuur beperkte rechten te vestigen.
 3. Opdrachtgever zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt
 4. Opdrachtgever mag de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie Opdrachtgever zal de programmatuur niet gebruiken ten behoeve van derden.
 5. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan de programmatuur en de drager waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden, of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal opdrachtgever een derde – al dan niet op afstand (online) – toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur ter hosting bij een derde onderbrengen, ook niet nadien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever
 6. De opdrachtgever is verplicht bij het einde van het gebruiksrecht alle dragers van de krachtens de overeenkomst ontwikkelde, verstrekte en/of toegankelijke programmatuur en daarin vervatte informatie aan MicroTraining af te geven, althans deze programmatuur en daarin vervatte informatie van dragers van de opdrachtgever te verwijderen zonder een kopie ervan te houden.

13 ONDERHOUD VAN COMPUTERPROGRAMMATUUR

 1. Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst is MicroTraining niet verplicht krachtens en/of in het kader van de overeenkomst ontwikkelde, verstrekte en/of toegankelijke programmatuur te MicroTraining is niet verplicht na het tot stand komen van een tot het ontwikkelen, verstrekken toegankelijk maken van programmatuur strekkende overeenkomst een tot onderhoud van die programmatuur strekkende overeenkomst aan te bieden of te aanvaarden.